غوغای بهار

باز بنفشه رسید جانب سوسن،دوتا

باز گل لعل پوش می بدراند قبا

باز رسیدند شاد،زان سوی عالم چو باد

مست و خرامان وخوش،سبز قبایان ما

سرو علم دار رفت،سوخت خزان را به تفت

وز سرکه رخ نمود لاله ی شیرین لقا

سنبله با یاسمن گفت«سلامٌ علیک»

گفت«علیک السّلام در چمن آی ای فتا»

سیب بگفت«ای ترنج هز چه تو رنجیده ای؟»

گفت«من از چشم بد می نشوم خود نما»

فاخته با«کو»و«کو» آمد کـان یار کو

کردش اشارت به گل بلبل شیرین نوا

از دیوان شمس-مولوی

/ 2 نظر / 9 بازدید
ْْXOD

Hi Honny[نیشخند]