زیر نم نم بارون

باران را دوست دارم چون از صمیم قلب به من آرامش می دهد.وقتی قطرات باران به سطحی برخوردمی کنندانگارتوراصدا می زنند.

قطره قطره ی باران خاطره ها رادرذهنت زنده می کند.برخلاف برف که آرام ونرم روی زمین می نشیندوکاری به کارت ندارد.

باران که می بارد حرف هادرذهنت جاری می شوند.حرف هایی که شاید مدت هاست درزندان قلبت حبس شده اند.پردهراکنارمیزنی.بگومی شنود.خدا منتظر است تاتوزبان بگشایی.شاید برای همین است که دیوانه وار عاشق بارانم.

باران که می بارد زیر نم نم قطراتش دوباره جوانه میزنی و رو به بالا حرکت می کنی تا این که کاملا پر بار شوی.

مثل شروعی دوباره!!!!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
پریا

[لبخند]ااااااااااااااااااای ول کارت درسته ادامه بده!!